Før møde oplæg fra DKwai om gåsejagt.

 1. Valg af dirigent/ordstyrer.
 2. Jens O. Pedersen foreslås af Jægerrådet. Det accepteres.
 3. Aflæggelse af beretning fra Jægerrådet formand. Beretningen se nedenfor:

Årsberetning 2019

Fremlagt på årsmødet den 22. januar 2020

Først og fremmest tak til Dennis fra DKWai for et interessant oplæg om gåsejagt. Det var spændende at høre om. Jeg tror at en del af os er blevet lidt klogere med hensyn til gåsejagt.

Så har vi nogle gæster i aften, som jeg gerne vil hilse velkommen.

Det er Lars Bruun Hansen fra skov og naturstyrelsen, afdeling Søhojlandet.

Så velkommen også til Reidar Lænø, vores kredsformand i kreds 3.

Og sidst men ikke mindst velkommen til Torben Jensen vores Hovedbestyrelsesmedlem i DJ.

På vores første møde i 2019 har vi konstitueret os selv med Michael Schou Jensen fra Jydsk Akademisk Jagtforening som sekretær og Michael Filtenborg samme forening som Næstformand. Jeg fortsatte som Formand.

Lad os starte med Jagten på de kommunale arealer. Poul Erik Borg koordinerer rågereguleringen og jagterne. Thomas Brauer koordinerer mårhundereguleringen og Christian Johansen tager sig af alt muligt andet.

Det har været et rimeligt godt år på disse jagter.

Der blev skudt to seksendere i Lisbjerg skov her i foråret, og et bukkelam i oktober.

Jagt på de øvrige kommunale arealer:

Krekær ved Malling, hvor Niels Peter Emdahl har stået for jagterne:

I bukkejagten blev der skudt 1 buk og set 2 bukke mere plus en del kronvildt.

Der er afholdt 3 andejagter med 5 ænder på paraden + en del tomme patronhylstre.

Der er afholdt 3 markjagter med parade på i alt:

2 harer
5 fasaner
7 ænder

Mark Jagterne er startet med morgenkaffe hvilket har givet en god og hyggelig stemning

2 nye jægere fik deres første stykke vildt med hjem. Selv om andejagterne ikke har givet det store udbytte, er det besluttet at skærpe indsatsen og fortsætte andejagterne til næste år. God jagtsæson med positive tilbage meldinger fra både naboer og jægere.

Harlev/Framlev, hvor Bo Kristiansen har stået for jagterne

Som vi tidligere har omtalt på årsmødet, er reviret blevet voldsomt forringet på grund af bl.a. fældede træer, opdyrkning af brakarealer, rydning omkring den lille sø på arealet og diverse chikane og hundeluftning uden snor fra naboer. Det har betydet langt mindre vildt og derfor er der kun gennemført bukkejagt hvor målet var en enkelt buk. Den blev så til gengæld skudt på premieredagen af en debutant, – en ung kvinde på 17 år fra Solbjerg Jagtforening! Det var godt!

Nye kommunale arealer til jagt: Vi har fornemmet en vis træghed på embedsmandsniveau i forhold til at finde nye egnede arealer. Vi arbejder imidlertid stadig på sagen og tager her i februar på besigtigelse af nogle arealer, som vi umiddelbart finder interessante. Så må vi se, om vi kan finde nogle politikere i Århus Kommune, der også synes, det er en god ide.

Efter årsmødet i aften vil vi igen trække lod om jagterne på de kommunale arealer.

Ungjæger jagter: To jagtdage ved Moesgaard med 17 nyjægere begge dage, og med vildt på paraden. Den ene dag skød en nyjæger både en ræv og et rådyr. I alt blev der den dag skudt 7 harer, 4 rådyr og én ræv. Den anden jagt blev der skudt 2 bukke, 2 harer og et par bekkasiner.

Begge dage deltog 17 nyjægere. Velorganiserede og hyggelige jagter var det.

Et vigtigt punkt som vi har arbejdet med i 2019 har været Mårhunde. En tiltagende bekymring for hele jægerstanden og andre naturelskere.

Status på Mårhunde regulering i Århus Kommune:

Mårhund Århus, det er navnet på gruppen på Facebook hvor man kan melde fangede, skudte og trafikdræbte Mårhunde ind, observationer af Mårhund er også meget velkommen.

I 2019 har vi fået kendskab til 53 døde Mårhunde i Århus Kommune og vi er sikre på, at der er mange flere, som vi ikke har hørt om. Vi vil gerne høre om alt i kommunen vedr. Mårhunde.

Vi er i dialog med såvel kommunen som med naturstyrelsen vedr. bekæmpelse af Mårhunde på deres arealer. Vi har en aftale med kommunen, at såfremt vi får meldinger om Mårhund på kommunale arealer, kan vi regulere disse efter nærmere aftale.

Heldigvis kan vi konstatere at flere jægere omkring byen er kommet i gang med en indsats, men der kan gøres rigtig meget mere.

Vi har i kommunen en Mårhunde reguleringsjæger under Danmarks Jægerforbund som hedder Torben Rasmussen. Han kan kontaktes hvis man har brug for hjælp, alternativt kan man altid skrive på FB gruppens side, altså Mårhund Århus, så er der mange der helt automatisk hjælper.

Det Grønne Råd. Christian Johansen repræsenterer os. Rådet mødes regelmæssigt og drøfter bl. a. invasive arter, udlægning af skovareal til urørt skov, en biodiversitets plan, tiltag for skovrejsning og lignende.

Foodfestival under Århus Festuge. Her var DJ repræsenteret ved hovedbestyrelsesmedlem Torben Jensen og folk fra jægerrådet. Derudover deltog blæsere fra Aros Jagthornskole som sørgede for en fin stemning omkring vores bod. Der blev uddelt 1000 smagsprøver af bl.a. kronhind, som på stedet blev kyndigt parteret og tilberedt. Vi fik mange gode samtaler med interesserede mennesker. Det var en god reklame for jagten.

Vi fik sendt en 8 medlemmer af sted på invitationsjagter fra Skov- og Naturstyrelsen Søhojlandet. Gode, veldrevne og hyggelige jagter.

Drøftelser af den nye struktur i Danmarks Jægerforbund. Her vil Torben Jensen fra Hovedbestyrelsen nok sige et par ord om.

Friluftsrådet, vi mistede vores repræsentant Morten Møller ved valget her i 2019, men vi stiller op igen dette år.

Videre bliver vi på vores jægerrådsmøder løbende orienteret om de aktiviteter foreningerne stabler på benene. Til læring og inspiration for alle deltagende foreninger.

Jægerrådet i Århus lever op til sine mål om – for det første – at skabe gode relationer mellem de århusianske jagtforeninger. Men også vores andet mål, hvor Jægerrådet skal agere bindeled mellem Kommunen og de lokale jagtforeninger, kan vi i hvert fald et godt stykke hen ad vejen opfylde.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle udvalgsformændene og de øvrige medlemmer fra Jægerrådet for deres engagerede deltagelse i vores møder og for deres konkrete bidrag til vores virke.

Jeg siger tak for ordet
Arthur Wierema
Formand

 1. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.

Foreslået er: Dan Lillebæk, Michael Filtenborg, Lars Pank, Helle Hansen, Gert Bendsen,

Michael Nielsen og Ole Nørskov. (Stemmetællere: Jacob Frandsen og Michael Møller, Carsten Holm Clausen og Per Evan, Kaj Jeppesen og Jens Aage Pedersen

Direkte valgt er:

 • Helle Hansen
 • Dan Lillebæk
 • Lars Pank
 • Ole Nørskov
 • Michael Nielsen
 • Gert Bendsen

Suppleanter er:

 • Carsten Holm
 • Michael Filtenborg
 • Jens Å
 • Kaj Jeppesen
 • Per Evan

  Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag

 • 5. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og Formanden for Kreds 3 Reider Lænø. Kredsårsmøde 3/3 I Vejlby-Risskov centret. Kredsen afvikler nyjægerjagter og nyjægerskydning. Torben: Jagtpolitisk katalog præsenteres blandt andet med problemet med haglskåle i plast.
 1. Eventuelt.

Forespørgsel om mulig rævejagt ved Lisbjerg skov. Kommunen afslår denne mulighed. Mårhunde indsatsen diskuteres livligt og informationerne herom blev delt. Rådet bliver bedt om at undersøge om bortskaffelse af slagteaffald. (Man kan aflevere ekstra husholdningsaffald mod betaling ved Lisbjerg Genbrugsstation/forbrænding).

Der bliver spurgt om Tiderne til Skibby og hvor det bliver offentliggjort. Det er som tidligere.

Mandag, samme tid som sidste år fra april til september, bortset fra enkelte dage grundet stævner. Der forslås at tiderne bliver bragt på Jægerrådet side på DJ´s hjemmeside.

PDF bilag: Referat Fra Årsmødet I Aarhus Jægerråd 2020