Arthur Wierema bød velkommen, og redegjorde, omkring manglende frister for afholdelse af mødet og indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen.
Derefter foredrag ved Ove Dam Hedegaard, DJ`s jagthundekonsulent. kl.1910
Interessant fortælling og status på hundearbejdet, og hvad fremtiden evt. vil bringe.
Pause
1. Valg af ordstyrer:
Cristian Johansen valgt. Cristian startede med endnu engang, at spørge om der var kommentarer til ovennævnte tidsfristerne. Ingen kommentarer.
Der var 39 deltager til aftens møde. Valg af 4 stemmetællere, Cristian, Morten og Dan valgt.
2. Aflæggelse af beretning ved Arthur: kl. 2000 – 2050 Efter årsmødet i januar 2020 blev bestyrelsen sammensat af Michael Filtenborg som sekretær og næstformand og jeg Arthur Wierema som formand.
Ifølge vedtægterne burde der været afholdt et formandsvalg i januar 2021, men det blev sammen med årsmødet 2021 udskudt til 2022 på grund af coronanedlukning. I 2021 fordelte vi dog arbejdsopgaverne lidt anderledes. Michael flyttede fra Århus og Lars Pank fik sekretæropgaven og Dan Lillebæk blev min faste suppleant i Kredsbestyrelsen. Af den nævnte grund står vi så her og afholder vores første årsmøde i to år, og jeg tillader mig at sammenfatte de to år i én og samme årsberetning. Jeg håber, at I godtager dette. På trods af corona holdt vi det samme aktivitetsniveau, som vi plejer. Kun et enkelt møde blev flyttet. Vi holdt 5 jægerrådsmøder i 2020 og 4 i 2021. Det væsentligste som vi har drøftet har jeg samlet i nogle få punkter. Jagt på de kommunale arealer. Vi har fortsat jagt i Lisbjerg. 2020 i Lisbjerg gav 4 bukke – og da det var det maksimale antal, blev jagten stoppet herefter, og intet udbytte i efteråret. 2021 i Lisbjerg gav 2 bukke om foråret og 1 lam i efteråret. Med hensyn til jagten i Malling: I jægerrådet har vi længe haft et ønske om mere jagt på kommunens arealer. Kommunen er en stor jordbesidder og vi synes at det er helt rimeligt at jægerne får flere muligheder til at gå på jagt her i kommunen. Fra marts ‘20 har et lille udvalg fra jægerrådet været i gang med at finde nogle egnede arealer. Vi har besøgt flere områder i den sydlige del af Århus og vi har haft et møde med byrådsmedlem Gert Bjerregaard og senere med Peter Trolle fra Teknik og miljø. Det hele endte så med, at vi fik tildelt en ca. 40 hektar stor mark ved Tisetvej ved Malling, som jagtmæssigt vil blive slået sammen med vores markjagt i Krekær. Derudover vil vi gerne have en skydestige til at stå der til bukkejagten. Vi kunne godt have tænkt os noget mere og mere alsidigt som Hørret Skov, Vilhelmsborg Skov og Ajstrup skoven. Vi har presset på for at få det. Men i sidste ende mente Teknik og Miljø at det ikke var foreneligt med andre naturbrugeres interesser. Vi må se hvad det nye område kommer til at give jagtmæssigt.
– Efterårsjagterne ved Niels Peter Emdal i Malling/Krekær 2 jagter afholdt , der blev skudt:14 ænder, 4 fasaner, 1 sneppe,
– I foråret blev der nedlagt to bukke.
– Nyjægerjagter eller Moesgaardjagterne: I 2020 blev der ikke afholdt nyjægerjagter ved Moesgaard på grund af covid.
I 2021, de to Moesgaard jagter var hhv. d. 2/11 og 8/12. Der var plads til 20 nyjægere hver gang og stor søgning på jagterne, så der var næsten helt fyldt begge gange med 18-19 nyjægere.
Derudover var der stor fokus på sikkerhed. Der var masser af vildt ude i Skoven, især råvildt, hvor vi så 20+ stykker begge gange. Jagtlederen udtrykte stor tilfredshed med det jagtlige og sikkerhedsniveauet hos den nye århusianske jægerstand. Første jagt blev der nedlagt: 3 rådyr, 1 ræv og 4 dobbeltbekkasiner. Anden jagt blev der nedlagt: 2 rådyr, 4 snepper og 2 dobbeltbekkasiner.
– Rågeregulering som koordineres af Poul Erik Borg. regulering råger 2021, der er nedlagt 902 rågeunger, fra 1034 reder ca. 90 jægere deltager og har fornøjelse af det. Et arbejde som giver positiv omtale af jagten. Det har vi brug for.
– Mårhunderegulering er et kapitel for sig. Her er der under jægerrådets medlem Stig Jørgensens ledelse og utrættelige indsats leveret en hård kamp mod denne invasive art. En gruppe jægere har været meget ivrige til at hjælpe til. Der er lavet baitpladser, som blev forsynet med fiskepiller og gammel ost og så har man ellers siddet på post i mange timer.
– Bestyrelsen for Kreds 3 har støttet denne kamp og bevilgede mere end 30.000 kr. i 2021. Der blev især købt vildtkameraer og telefonabonnementer for pengene. For denne opbakning tilkommer kredsen en stor tak.
– Det har hjulpet alt sammen og resultatet er at mårhundebestanden i Århus er gået meget drastisk ned. Dette til gavn for mestendels fuglebestandene omkring vådområderne i Kommune. Et faktum som også er blevet anerkendt af Dansk Ornitologisk Forening her i Kommunen.
– Hvis nogen gerne vil have nogle tal ́: Mårhunde regulering i Århus kommune
– Kommentar fra Stig Jørgensen Constantinsborg
– Jeg startede så småt selv i 2018 uden mms kamera og termisk spotter.
– Mårhund Århus blev oprettet marts 2019, og Ca. august med af 2019 blev natsigte tilladt.
– Derefter tog det fart.
– Indberettet mårhunde i Århus.
– 2018. 6 stk.
– 2019. 78 Stk.
– 2020. 223 stk.
– 2021. 110 stk.
– 2022 til nu 4 stk.
– Der er ingen tvivl at de høje afskydnings tal i 20 og 21 har bragt bestanden væsentligt ned.
– Vi mærkede sidste år betydelig mindre aktivitet på pladserne.
– Der var rigtig stor interesse for regulering af mårhund i 2020 da der var stor aktivitet.
– I 2021 hvor antallet af mårhunde faldt interessen ligeledes efterspørgelsen på ost og fiskepiller har været dalene.
– I 2022 tror jeg der er mange der er faldet fra.
– Der er ingen tvivl om at bestanden af mårhunde vil svinge meget og jeg tror vi er nede nu, men om 1-2 år vil der igen være en større bestand, mange mister interessen for regulering da anstrengelserne ikke står i mål med udbyttet.
– I slut 22 vil der udkomme en undersøgelse fra Ålborg uni. om mårhundens fødeemner over året.
– Vi har i Århus bidraget med 50-60 mårhunde fra §3 områder.
– Hvis jeg skal give et gæt, vil den årlige udbytte fremover ligge på ca 100-150 mårhunde årligt da vi i 2020 fik taget toppen af bestanden.
– Arthur; Som sagt har det været en hård kamp fra mange mennesker, men det er især Stigs fortjeneste. Derfor vil vi gerne lige have spotlyset på Stig her i aften, og jeg vil bede Stig om at komme op på podiet. Stig her er en lille anerkendelse fra samtlige Århusianske jagtforeninger for dit store arbejde for vildtbestanden her i Århus.
Delegerede til Repræsentantskabsmødet for 2021 kunne ikke vælges fordi vi ikke havde afholdt et årsmøde her i jægerrådet. Det løste vi at sende de samme folk afsted, som var blevet valgt i 2020. Så på den måde havde de da et mandat fra jægerrådets årsmøde. En praksis der blev godkendt af DJ’s hovedkontor.
Det grønne Råd: Det grønne Råd består af repræsentanter for en række ”grønne” organisationer og er rådgivende i forhold til Århus Kommune i spørgsmål vedrørende natur og miljø. Jægerne i Århus er
repræsenteret i rådet v. Christian Johansen. Rådet har i de sidste 2 år specielt beskæftiget sig med Århus Kommunes Plan for ”Et grønnere Århus med mere blåt”, der skal danne rammen om planerne for i de næste 4 år. For at skabe mere sammenhængende grønne og blå områder med henblik på at skabe større biodiversitet og flere rekreative værdier. Rådet har også løbende beskæftiget sig med planerne for større biodiversitet og ”rewilding” af kommunale områder og skove, herunder en sammenhængende plan for skovområdet fra Varna i nord til Fløjstrup i syd. Spørgsmålet om store græssende dyr i sådanne områder har jævnligt været debatteret. Vand er jævnligt på dagsordenen, herunder: Hvordan håndterer man de store vandmængder i forbindelse med store regnskyl, – så det forhindrer uhensigtsmæssige oversvømmelser og samtidig kan give værdi for flora og fauna? Rådet er netop ved at lægge sidste hånd på vores forslag til en plan for ”Strategi for Ådalene”, bl.a. omfatter omløb om engsøerne, miljøzoner omkring vandløbene, udlægning af arealer med græsning og større biodiversitet, tilbageholdelse af store regnmængder og restaurering af vandløb. Også spørgsmålet om regulering af mårhund har på det sidste været drøftet, hvor vores lokale ekspert Stig Jørgensen kom med et oplæg, der blev godt modtaget både af kommunens repræsentanter, men også af bl.a. Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Naturfredningsforening. Arthur sluttede af med at takke for det gode samarbejde i jægerrådet. Jeg giver stafetten videre her i aften til den næste formand. Det har været en fornøjelse at lære de mennesker i jægerrådet og også andre medlemmer af de forskellige foreninger bedre at kende. Der er et godt sammenhold i Jægerrådet og foreningerne bidrager til et meget frugtbart samarbejde mellem jægerne. Ingen spørgsmål til beretningen.
3.Valg af formand. Arthur Wierema går af som formand og ønsker ikke genvalg. Kl.2000 – 2120 Eneste kandidat var Ole Maden, fra TMHE Jagtforening. Ole fortalte om sin baggrund fra landbrug til politimand og sikkerhedskonsulent. Ole blev valgt for de næste 4 år.
4.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Følgende opstillede med antal stemmer. *Helle Hansen 29 *Stig Jørgensen 24 *Peter Mulvad 20 *Dan Lillebæk 27 *Ole Nørskov 27 Kaj Jeppesen 17 Bruno Dormann 7 * Indstillet til repræsentantskabsmødet, øvrige suppleander. 5. Kredsformand Reidar Lænø og HB- medlem Torben Schulz Jensen har ordet. Kl. 2120- 2145 Torben fortalte om sin indstilling til nogle af de væsentligste punkter som er oppe i tiden, og Reider supplerede. Torben har jo været formand for Hjortevildt gruppen, det har ind i mellem krævet sin mand. DJs nye strategi som er vigtigt. DJ skal være mere tydelig. Hvad er vores holdning til Rewilding. Evt. kunne jægerrådet lave en temaaften.
6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. Torben stillede sig til rådighed for næste valgperiode i hovedbestyrelsen. Derudover opstillede Thomas Thesbjerg fra Hadsten Jagtforening. Thomas Brauer stillede op som suppleant til hovedbestyrelsen. Torben Schulz og Thomas Brauer blev indstillet fra Jægerråd Aarhus.
7. Indkomne forslag. Der var ingen indkommende forslag.
8. Eventuelt. Lidt løs snak om diverse emner. Ulve i Mols Bjerge, hvad med den? For meget trafik på Aarhus å, og Brabrand sø. Arthur efterlyser hjælp til dyrskue i Horsens.
Årsmødet slut. kl. ca. 2150 Herefter lodtrækning om kommunale jagter. Der blev udtrukket 33 jagter på kommunale arealer samt et stk. jagt ved Stig på Constantinsborg. Så stort set alle fik en jagt med hjem.
Ref. Tak for godt møde
Lars Pank

PDF bilag: Referat Fra Årsmødet I Aarhus Jægerråd 2022