Skødstrup Sogns Jagtforening afholder ordinær Generalforsamling, torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af en revisor og en revisor suppleant
 9. Eventuelt

I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Kjeld Nørgaard
 • Michael Nielsen
 • Claus Haase

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg.

I år er følgende suppleanter til bestyrelsen på valg:

 • suppleant – Ny suppleant skal vælges

Ønsker man at blive den nye 2. suppleant i SSJ, skal man rette henvendelse til formanden Gert Thomasen på mail: info@skoedstrupjagt.dk

I år er følgende revisor og revisorsuppleant på valg:

 • Revisor Kristian Thiede
 • Revisor suppleant Torben Thomasen

Begge er villige til genvalg.

Indkomne forslag der skal behandles på Generalforsamlingen skal være foreningen i hænde, senest 3 uger før afholdelse af Generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært ved en let anretning efter generalforsamlingen. Vi håber at se så mange som muligt.

Med Jæger hilsen
SSJ
Gert Thomasen

PDF bilag: Indkaldelse Til Generalforsamling 2024