Erstatning for aflyst generalforsamling i januar 2021

Skødstrup Sogns Jagtforening afholder ordinær Generalforsamling, torsdag den 04. november 2021 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af en revisor og en revisor suppleant
  9. Eventuelt

I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

  • Gert Thomassen
  • Jens O. Pedersen
  • Mogens Hastrup

I forbindelse med bortgangen af revisor Poul Hegelund, skal foreningen vælge en ny revisor samt en ny revisor suppleant. Henning Møller har i mellemtiden været fungerende revisor, men ønsker at fratræde jobbet.

Generalforsamlingen skal vælge:

  • En ny revisor
  • En ny revisor suppleant

Indkomne forslag der skal behandles på Generalforsamlingen skal være foreningen i hænde, senest 3 uger før afholdelse af Generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært ved et let traktement efter generalforsamlingen. Vi håber at se så mange som muligt.

Med Jæger hilsen
SSJ

PDF bilag: Indkaldelse Til Generalforsamling 2021.11.04