Kreds 3 afholder årsmøde onsdag den 6. marts 2024, kl. 17.00 i Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov.

Tilmelding til årsmødet er nødvendig af hensyn til arrangementet og skal ske via din jagtforeningsformand. Tilmeldingsfrist er 29. februar 2024.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om kredsens virksomhed
  4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
  5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
  6. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme (kun i valgår)
  7. Valg af kredsformand (kun i valgår)
  8. Valg af kredsbestyrelsesmedlem
  9. Indkomne forslag ledsaget af en motivation
  10. Eventuelt

Møde starter kl. 17.00, med dagsordens punkt 1 og 4 og der forventes en pause med forplejning omkring kl. 18.30 til kl. 19.00.

Under dagsordenens punkt 6 skal det oplyses at der ikke er valg i 2024.
Under dagsordenens punkt 7 er der valg i 2024.

Se DJ’s vedtægter. (https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star-for/organisation/vedtaegter/)

Hver jagtforening kan stille med et medlem pr. påbegyndt 50 medlem. Så kontakt din lokale formand for tilmelding, formand skal efterfølgende koordinere tilmelding via jægerrådet.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, som ikke er vedtaget af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget i Jægerrådet eller lokal foreningen, og meddeles skriftligt mindst 3 uger før møde (d.v.s. senest den 14. februar 2024) til Kredsformanden.

Bemærk, at indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i 2024, foretages på respektive jægerråds årsmøder.

Venlig hilsen
Reidar Lænø
Kreds 3

 

Med jægerhilsen
SSJ
Michael Nielsen

PDF bilag: Årsmøde I Kreds 3 2024